شاخص مدیران خرید بخش تولید (Final Purchasing Managers' Index -PMI)  نشانگری پیشروست که سلامت اقتصاد را پیش‌بینی می‌کند زیرا مدیران خرید دید خوبی از شرایط بازار و کسب‌وکار دارند. برای برآورد شاخص مدیران خرید بخش تولید اروپا  از 3000 مدیر خرید بخش تولید می‌خواهند که به وضعیت کسب‌وکار از جمله استخدام، تولید، قیمت‌ها، سفارش‌های جدید و موجودی نمره دهند. بنابراین هرگاه این عدد بیشتر از  50شود به معنای توسعه‌ی صنایع تولیدی اروپا و اگر کمتر از 50 باشد نشانه‌ی کوچک‌شدن صنعت این منطقه است. با توجه به گزارش‌های موجود، صنایع تولیدی حوزه اروپا در سال 2021 توسعه پیدا کرده است. دو نسخه از شاخص PMI تولید تهیه می‌کنند، نسخه‌ی اولیه و نهایی. نسخه‌ی اولیه هفت روز زودتر منتشر می‌شود و در نتیجه تاثیر بیشتری روی ارز می‌گذارد.